VEDTÆGTER

1673618963613.jpeg

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er: Hjørring Svømmeklub 68 – forkortet S68

Hjemsted er: Hjørring kommune

Klubben er stiftet 18. marts 1968

§2 Formål

Klubbens formål er i nærområdet at fremme kendskab til og interessen for svømning igennem læring, motion og konkurrence på alle niveauer, i den hensigt at dette må føre til bedre fysisk og psykisk velvære for den enkelte. Endvidere gennem fælles oplevelser at skabe gode sociale relationer, social forståelse og et godt kammeratskab medlemmerne imellem.

Formålet med klubbens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er også, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtigede fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§3 Medlemskab af organisationer 

Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion med underlagte regionale afdelinger, Dansk Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) samt Hjørring Samvirkende Idrætsforeninger (HSI). Klubbens er undergivet disse Organisationers love og bestemmelser.

§4 Optagelse af medlemmer

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem i S68, når der foreligger udfyldt indmeldelsesblanket ved kasserer eller medlemsadministrator. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge. Optagelse af andet end enkeltpersoner kræver bestyrelsens samtykke.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. Spørgsmål om udnævnelsen kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamling.

§5 Kontingent

Den valgte bestyrelse fastsætter klubbens kontingenter, indmeldelsesgebyr, andre gebyrer og tidspunkter for opkrævning. 

§6 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal fortrinsvist ske skriftligt, men altid til Kasserenen eller medlemsadministrator. Kontingentrestance med mere end en måned efter første rykker fører automatisk til udmeldelse.

Overtrædelse af klubbens love, de af bestyrelsen eller trænerne givne anvisninger til opretholdelse af orden, god tone og et sportsligt samt socialt samvær kan medføre karantæne eller i grovere tilfælde udelukkelse af klubben.

Et medlem der modarbejder klubbens interesser og formål, kan udelukkes.

Beslutningen om udelukkelse eller karantæne træffes alene af bestyrelsen, men kan kræves forelagt førstkommende generalforsamling.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i offentlige medier eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

Dagsorden bekendtgøres ved indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. For børn under 16 år udøves stemmeretten ved forældre/værge, idet husstanden maksimalt kan tildeles en stemme på denne vis.

Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab

4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingenter og gebyrer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af Formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

9.      Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidste nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Det er dirigentens opgave at lede generalforsamlingen. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §15 og 16

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, med følgende begrænsninger:

• Der skal ske skriftlig afstemning og valg, såfremt mere end 1/3 af fremmødte stemmeberettigede kræver dette.

• Beslutning om eksklusion skal ske skriftligt.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

Der skal tages referat fra enhver generalforsamling, hvoraf skal fremgå trufne afgørelser. Referatet skal underskrives af dirigenten. Bestyrelsen skal opbevare originale referater. Kopi skal fordeles til – eller gøres tilgængelig for – medlemmerne.

§11 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen består af formanden og 4 andre bestyrelsesmedlemmer. Der foretages særskilt valg af formand og øvrig bestyrelse.

Til bestyrelsen kan vælges klubbens medlemmer, der er mere end 16 år, og deres forældre/værge, idet mindst en af de nyvalgte skal være fyldt 18 år. Valg sker for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ulige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer herunder formanden. Lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, indtræder suppleanterne i valgrækkefølge (efter stemmetal).

§12 Bestyrelse – opgaver 

Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger forpligter klubben.

Formanden og et bestyrelsesmedlem, der er fyldt 18 år, i forening tegner klubben.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage kortvarige lån til styrkelse af klubbens umiddelbare likviditet. Endvidere til at indgå aftaler om sponsorater o. lign. Der forpligter medlemmerne til at optræde i særlig påklædning, begivenheder m.m.

Formanden leder bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med næstformand, kasserer og sekretær, idet hvervet som kasserer ikke er foreneligt med andre af de nævnte konstitutioner.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte særlige udvalg. Udvalgene refererer i alle forhold til bestyrelsen.

Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens frafald indtræder formanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat af møderne. Disse godkendes efterfølgende og originalen opbevares af bestyrelsen.

§13 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Driftsregnskab og status, forsynet med revisors påtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alenen med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisor suppleant.

Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlet regnskab og påse, at regnskabet er ført ordentligt og de angivne beholdninger og værdier er til stede. Årsregnskabet forsynes med påtegning.

Revisor foretager min. en gang årligt uanmeldt eftersyn.

§15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan besluttes på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt, der er mindre end 1/3 af medlemmerne til stede, men forslaget godkendes af mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling.

Hvis også mere end 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget på denne generalforsamling, er forslaget godkendt, uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Vedtægtsændringer træder umiddelbart i kraft efter generalforsamlingen.

§16 Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig, såfremt mere end ½ delen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget.

Opnås sådant et flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue overdrages Folkeoplysningsudvalget i Hjørring kommune.

Vedtægterne er ændret og vedtaget som foranstående på den ordinære generalforsamling tirsdag d. 28 februar 2018.

Emil Yde

Dirigent

Hold i dag

Instagram